Νόμος 4081/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ίδρυση Πλωτού Μουσείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Πλωτό Μουσείο Νεράιδα (εφεξής Μουσείο) με έδρα την Κηφισιά Αττικής (Δηλιγιάννη αριθμός 59), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

2. Ο σκοπός του Μουσείου είναι κοινωφελής και συνίσταται:

 

α. στην ανάδειξη της ιστορίας του πλοίου ΝΕΡΑΪΔΑ από τη ναυπήγησή του το έτος 1939, τη δραστηριότητά του ως διασωστικού πλοίου κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δρομολόγησή του από τον Ιωάννη Σ. Λάτση ως επιβατηγού πλοίου στη γραμμή Αργοσαρωνικού και ακολούθως τη μετατροπή του σε πλωτό μουσείο,

 

β. στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος για την ακτοπλοϊκή και ποντοπόρο ναυτιλία και τη ναυτιλιακή και γενικότερη ιστορία του Ιωάννη Σ. Λάτση,

 

γ. στην έκθεση σε μόνιμη βάση των κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος στο πλωτό Μουσείο και στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και παρουσίαση των εκθέσεων σε λιμένες της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

 

δ. στη χρηματοδότηση και διοργάνωση, στους χώρους του Μουσείου ή και αλλού, διαλέξεων, ξεναγήσεων, οργανωμένων επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, προβολών, συνεδρίων, ταξιδίων επιστημονικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων επιστημονικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων και ειδικότερα εκείνων που αναφέρονται στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

 

3. Μέσα προς επίτευξη του σκοπού του Μουσείου είναι ιδίως:

 

α. η απόκτηση κατά κυριότητα, με αγορά ή δωρεά, του ιστορικού πλοίου ΝΕΡΑΪΔΑ, το οποίο θα νηολογηθεί στο όνομά του με ελληνική σημαία και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς του πλωτού Μουσείου,

 

β. η ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων παντός είδους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προαγωγή και επίτευξη των στόχων και σκοπών του Μουσείου,

 

γ. η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε συναφούς και νόμιμου μέσου που συνάδει με τους σκοπούς του Μουσείου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Περιουσία του Μουσείου αποτελούν:

 

α. τα εκθέματα, τα οποία θα αποκτά κατά κυριότητα με αγορά, δωρεά ή με άλλο νόμιμο τρόπο,

 

β. το πλοίο που θα αποκτήσει κατά κυριότητα.

 

5. Πόροι του Μουσείου, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του, είναι:

 

α. δωρεές και εν γένει παροχές από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation), που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein,

 

β. δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοσίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

 

γ. έσοδα από τη δραστηριότητα που τυχόν αναπτύσσει το Μουσείο στα πλαίσια των σκοπών του.

 

6. Στο Μουσείο μπορούν να παραχωρούνται εκθέματα κατά χρήση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ιδίως για τη συντήρηση, φύλαξη, έκθεση και ανάδειξη στους χώρους του Μουσείου στο πλαίσιο της μόνιμης εκθέσεώς του ή των περιοδικών εκθέσεών του.

 

Για το πλοίο που θα αποκτήσει το Μουσείο εφαρμόζονται τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 11Ε του νόμου 3816/2010 (Α' 6).

 

7. α. Το Μουσείο διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation), με θητεία που θα ορίζεται από το τελευταίο, θα είναι ελευθέρως ανακλητά και ο αριθμός τους μπορεί να αυξάνεται από 5 έως 7 από το ανωτέρω Ίδρυμα. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο / Ταμία και τον Γραμματέα και δύο μέλη.

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, ακόμη και αν τα μέλη του περιορισθούν, για οποιονδήποτε λόγο, σε 3. Στην περίπτωση αυτή, προς ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των 3 μελών.

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού και τη λειτουργία του Μουσείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ενεργούντα από κοινού ή μεμονωμένα.

 

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο / Ταμία και τον Γραμματέα του.

 

ε. O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος.

 

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του και συνεδριάζει νόμιμα, στην έδρα του Μουσείου ή στο πλωτό Μουσείο ή σε άλλον τόπο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το τρίμηνο και εκτάκτως όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν 2 τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ζ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

η. O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

θ. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στις συνεδριάσεις.

 

8. Το ΝΕΡΑΪΔΑ θα μπορεί να εκτελεί πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων και από και προς λιμένες εξωτερικού με στελέχωση και κανόνες ασφαλείας σύμφωνους με τις κείμενες διατάξεις. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί με απόφασή του, μετά από αίτηση του Μουσείου, να καθορίζει ειδικούς κανόνες στελέχωσης, ασφάλειας, κατάταξης και νηολόγησης του πλοίου που να συνάδουν με το χαρακτήρα του ως πλωτού Μουσείου στο πλαίσιο των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων.

 

9. Το Μουσείο μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

 

10. Το Μουσείο διαλύεται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation) ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που θα υποδείξει ή θα συστήσει το τελευταίο ειδικά για το σκοπό αυτόν.

 

11. Κατά τα λοιπά το Μουσείο διέπεται από τα άρθρα 61 έως 77 του Αστικού Κώδικα. Ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939) δεν έχει εφαρμογή στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τις διατάξεις του παρόντος.

 

12. Η εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συνίσταται στον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί το Μουσείο για την εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Μουσείου. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρεται στα εκθέματα του Μουσείου και ασκείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.