Νόμος 4129/13

Ν4129/2013: Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4129/2013: Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, (ΦΕΚ 52/Α/2013), 28-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 7 του Συντάγματος, ο παρών Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

 

Κώδικας νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο

 

Τμήμα Πρώτο: Αρμοδιότητες - Συγκρότηση - Οργάνωση

 

Κεφάλαιο Α: Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Κεφάλαιο Β: Δικαστικοί λειτουργοί

 

Άρθρο 3: Δικαστικοί Σχηματισμοί

Άρθρο 4: Ολομέλεια

Άρθρο 5: Τμήματα

Άρθρο 6: Κλιμάκια

Άρθρο 7: Παράσταση Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας - Γραμματέα

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Τμημάτων - Κλιμακίων και κατανομή δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 9: Αναπλήρωση

Άρθρο 11: Αποφάσεις - Πράξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Δικαστικοί υπάλληλοι - υπηρεσίες

 

Άρθρο 22: Καθήκοντα Επιτρόπων και λοιπού υπαλληλικού προσωπικού

 

Τμήμα Δεύτερο: Έλεγχος

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Γενικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο

 

Κεφάλαιο Β: Προληπτικός έλεγχος

 

Άρθρο 32: Διαδικασία άσκησης προληπτικού ελέγχου

Άρθρο 33: Προληπτικός έλεγχος δαπανών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 35: Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 36: Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 37: Αίτηση αναθεώρησης - άρση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας

 

Κεφάλαιο Γ: Κατασταλτικός έλεγχος

 

Άρθρο 38: Κατασταλτικός έλεγχος λογαριασμών και απολογισμών - Όργανα - Διαδικασία άσκησης αυτού

Άρθρο 39: Αντικείμενο και μεθοδολογία ελέγχου λογαριασμών και απολογισμών

Άρθρο 41: Έλεγχος επιχορηγήσεων - χρηματοδοτήσεων

Άρθρο 42: Υποβολή πορισμάτων ελέγχου

Άρθρο 43: Μηνιαίοι λογαριασμοί ταμιακών υπολόγων και υπολόγου συμψηφισμών

Άρθρο 44: Ετήσιοι λογαριασμοί ταμιακών υπολόγων και υπολόγου συμψηφισμών

Άρθρο 45: Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμών

Άρθρο 46: Πράξεις Επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 47: Εκτελεστότητα πράξεων Επιτρόπων - Κοινοποίηση

Άρθρο 48: Αναθεώρηση πράξεων

Άρθρο 51: Κατασταλτικός έλεγχος οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 52: Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 56: Λογαριασμοί υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

Άρθρο 61: Επιτήρηση δημοσίων υπολόγων

Άρθρο 65: Ληξιπρόθεσμα χρέη ανεπίδεκτα είσπραξης

 

Τμήμα Τρίτο: Αστική Ευθύνη

 

Άρθρο 68: Αστική ευθύνη υπαλλήλων Δημοσίου

 

Τμήμα Τέταρτο: Δικαιοδοσία

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 70: Άσκηση δικαιοδοσίας

Άρθρο 71: Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 72: Αποδεικτικό κοινοποίησης ένδικων μέσων

Άρθρο 73: Παράβολα

Άρθρο 74: Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων

Άρθρο 75: Δαπάνες πραγματογνωμοσύνης

Άρθρο 79: Εκτελεστότητα αποφάσεων

 

Κεφάλαιο Β: Ένδικα βοηθήματα και μέσα

 

Άρθρο 80: Έφεση κατά πράξεων ή αποφάσεων καταλογισμού

Άρθρο 81: Εκδίκαση εφέσεων επί ειδικών υποθέσεων καταλογισμού

Άρθρο 82: Έφεση κατά πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεων

Άρθρο 83: Έφεση κατά αποφάσεων του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3163/1955

Άρθρο 84: Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης

Άρθρο 85: Αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 86: Αναίρεση

Άρθρο 87: Λόγοι αναίρεσης - Προθεσμία

Άρθρο 88: Αναίρεση υπέρ του νόμου

 

Τμήμα Πέμπτο: Πληρωμή συντάξεων - Ένδικα βοηθήματα

 

Άρθρο 90: Ενστάσεις ενώπιον Κλιμακίων

Άρθρο 91: Πρότυπη διαδικασία επί ενστάσεων

 

Τμήμα Έκτο: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Τελικές διατάξεις - εξουσιοδοτήσεις

 

Άρθρο 92: Αναστολή προθεσμιών

Άρθρο 93: Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος - Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων - Διαδικασία

Άρθρο 94: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 101

Άρθρο 109

Άρθρο 110

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 109, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.

 

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.