Νόμος 4132/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, το σύστημα σάρωσης συνταγών και άλλες πηγές και καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι 31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους. Ειδικότερα για τις υπολειπόμενες οφειλές του έτους 2011 και των τεσσάρων τριμήνων του έτους 2012 προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α' και του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ' του παρόντος άρθρου που τυχόν οφείλεται μετά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος, σε τέσσερις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 15-03-2013, της δεύτερης δόσης μέχρι 15-05-2013, της τρίτης δόσης μέχρι 15-07-2013 και της τέταρτης δόσης μέχρι 15-09-2013. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω μίας εκ των ως άνω δόσεων, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παύει αυτόματα να αποζημιώνει τα αντίστοιχα φαρμακευτικά προϊόντα του υπόχρεου κατόχου αδείας κυκλοφορίας που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010).}

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Το ποσό επιστροφής της περίπτωσης α' καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού και εντός των ίδιων προθεσμιών με το πρόσθετο ποσό επιστροφής της περίπτωσης γ' του παρόντος άρθρου. Η είσπραξη τόσο του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α' όσο και του ποσού πρόσθετης επιστροφής της περίπτωσης γ' γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στα πλαίσια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού επιστροφής της περίπτωσης α' ή του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ' ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παύει αυτόματα να αποζημιώνει τα αντίστοιχα φαρμακευτικά προϊόντα του υπόχρεου κατόχου αδείας κυκλοφορίας που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.