Νόμος 4141/13 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις θεμάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εξάλειψη ή ο περιορισμός υφιστάμενης υποθήκης, επιταγής ή κατασχέσεως υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει εγγραφεί ατελώς με βάση τις ισχύουσες γι' αυτήν ειδικές διατάξεις πριν τη θέση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3601/2007, προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων, οι εκ των οποίων έννομες σχέσεις μεταβιβάστηκαν σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της 4/27-07-2012 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2209/Β/2013), δύναται να γίνει από το προς η μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα και χωρίς συμβολαιογραφική πράξη με απλή και μονομερή αίτηση αυτού προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαιώματα, κατ' εφαρμογή της ειδικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4332/1929 της 10/16-08-1929.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4332/1929 της 10-08-1929, ως ισχύει καταργείται μετά την παρέλευση 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Ο Οργανισμός της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εγκρίθηκε με την 226698/1980/1973 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 213/1973, ως ισχύει, καταργείται από τη θέση του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3601/2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.