Νόμος 4144/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης σύνταξης και συνταξιούχων - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγή - Υποχρεώσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου, της καταβολής, έτους υποχρεούται να μεταφέρει ηλεκτρονικά το σύνολο της φορολογητέας ύλης κάθε μορφής σύνταξης ανά συνταξιούχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε εύλογο χρόνο από τη λήψη της πληροφορίας της παραγράφου 1 προβαίνει υποχρεωτικά στην προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

3. Εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης με ευθύνη των διοικητών ή των προέδρων τους υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ηλεκτρονικό αρχείο με τα πλήρη στοιχεία των μη απογραφέντων, κατά τις απογραφές των ετών 2011, 2012 και 2013, συνταξιούχων και το μηνιαίο ποσό σύνταξης αυτών, καθώς και τα στοιχεία των συνταξιούχων, οι οποίοι έλαβαν χωρίς να δικαιούνται επίδομα, σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική παροχή.

 

4. Η αρμόδια υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούται εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση της παραγράφου 3 να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αναστείλει την καταβολή των πάσης φύσεως οικονομικών παροχών και συντάξεων. Ταυτόχρονα προβαίνει και στην άμεση αναστολή της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τον Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του συνταξιούχου της παραγράφου 3 και ενημερώνει τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών. Τα στοιχεία των συνταξιούχων της παραγράφου 3 καταχωρούνται, αμέσως μετά την αναστολή της καταβολής, σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τον όρο Μητρώο Παραβατικότητας που δημιουργείται και λειτουργεί ειδικά προς το σκοπό αυτόν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

 

5. Από 01-03-2013 στην απόφαση συνταξιοδότησης με ευθύνη του υπογράφοντος αυτήν οργάνου αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του συζύγου αυτού εφόσον είναι έγγαμος.

 

6. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης του Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Αριθμός Φορολογικού Μητρώου στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλεται προσωρινά η καταβολή της οικείας σύνταξης. Η ανασταλείσα σύνταξη επαναχορηγείται αμέσως μετά την ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης για τα ελλείποντα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.