Νόμος 4146/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 περίπτωση α' του άρθρου 14 του νόμου 3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την περίπτωση υφιστάμενων επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, το επιχειρησιακό σχέδιο δεν απαιτείται να περιλαμβάνει ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και της περιόδου κατασκευής των υποδομών, αλλά απαιτείται να περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας οι οποίες διατηρούνται.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή / και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη συναίνεσή του για τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης (εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο επενδυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του παρόντος νόμου.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3894/2010 προστίθεται εδάφιο στ' ως ακολούθως:

 

{στ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1559/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) όπως ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και δηλώσεις που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι γνήσια και αληθή, όπως επίσης και η περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο.}

 

5. Στο άρθρο 14 του νόμου 3894/2010 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής:

 

{8. Επενδύσεις οι οποίες λειτουργούσαν νόμιμα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να λειτουργούν κατά το διάστημα από την υπαγωγή τους σε καθεστώς ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την κατάθεση σχετικής αίτησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο και μέχρι είτε τη λήψη των απαιτούμενων πράξεων και αδειών είτε την οριστική απόρριψη της αίτησης αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.