Νόμος 4178/13 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Τροποποιήσεις του νόμου 4148/2013 (ΦΕΚ 99/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του νόμου 4148/2013, μετά τις λέξεις πηγών χρηματοδότησης προστίθενται οι λέξεις και χορηγιών.

 

2. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4148/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, με πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αδυναμία κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο προσωπικό υποβάλλεται από τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας. Τα προσόντα που απαιτούνται για την παροχή του έργου και η αμοιβή που καταβάλλεται καθορίζονται με απόφαση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή. Οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή έργου υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Τριμελή Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών της Τριμελούς Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια επί της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων.

 

Οι σχετικές συμβάσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών και λήγουν, σε κάθε περίπτωση, αυτοδικαίως την 31-07-2014.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες που ανακύπτουν από τη σύναψη των συμβάσεων έργου δεν συνεπάγονται την υπέρβαση του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για τις ανάγκες διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4148/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για το σύνολο των δαπανών εφαρμόζονται οι κανόνες δημοσιονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.