Νόμος 4199/13 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Διαδικασίες - χρονοδιάγραμμα εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών συγκροτείται και στελεχώνεται μέχρι την 31-03-2014.

 

2. Έως και τις 31-07-2014 η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών καταρτίζει σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ρυθμίσεων του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα εξής:

 

α. Οι προθεσμίες εκπόνησης εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών και κοινοποίησης στις Περιφέρειες των υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενων μελετών και στοιχείων.

 

β. Οι προθεσμίες υποβολής από τις Περιφέρειες προς τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών των μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού και λοιπών στοιχείων.

 

γ. Οι προθεσμίες επεξεργασίας και οριστικοποίησης εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών των υποβληθεισών μελετών από τις Περιφέρειες, καθώς και των τευχών των διαγωνιστικών διαδικασιών ή των τευχών των απευθείας αναθέσεων.

 

δ. Οι προθεσμίες δημοσιότητας των προς ανάθεση υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών.

 

ε. Η εξασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των διαγωνιστικών ή άλλων διαδικασιών, ως και των προβλεπόμενων ποσών αποζημιώσεως των Αναδόχων.

 

στ. Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών ή των διαδικασιών απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007 και τον παρόντα νόμο.

 

ζ. Οι προθεσμίες αξιολόγησης των προσφορών, ανάδειξης των αναδόχων και υπογραφής των συμβάσεων ανάθεσης των παρεχόμενων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.