Νόμος 4199/13 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Έλεγχος των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Αίτηση ακυρώσεως μπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης πράξεως στον ενδιαφερόμενο. Ο Υπουργός αποφασίζει επί της προσφυγής εντός 30 ημερών από την υποβολή της, άλλως θεωρείται ότι η προσφυγή απορρίφθηκε με αίτηση ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

 

3. Κατά των λοιπών αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, ιδίως εκείνων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

4. Η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ή της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 

Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. Η συζήτηση προσφυγής κατά αποφάσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών που αφορά στην επιβολή προστίμου είναι παραδεκτή, αν έχει καταβληθεί το 10% του επιβληθέντος προστίμου.

 

6. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αιτήσεων ακυρώσεως ή προσφυγών κατά αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών μπορεί να ασκηθεί κατά περίπτωση έφεση ή αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.