Νόμος 4199/13 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Ρυθμιστικές αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα πέραν των προβλεπομένων στις συμβάσεις με τους Αναδόχους και λοιπούς φορείς για τη διασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

 

2. Επίσης η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης όλων των χρηστών στις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών και όλων των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών στους σταθμούς και τις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι ενταγμένοι στο δημόσιο δίκτυο.

 

3. Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και να επιβάλει τα κατά περίπτωση αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα.

 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

 

5. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει ταυτόχρονα και διοικητικό πρόστιμο μέχρι 5.000 € για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

 

6. Η διαδικασία λήψεως προσωρινών μέτρων καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης.

 

7. Τα προσωρινά μέτρα της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών έχουν ισχύ μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, η οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.