Νόμος 4199/13 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Επιβαλλόμενες κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος νόμου ή των διατάξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του επιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

 

α) σύσταση για συμμόρφωση προς συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας εντός ευλόγου χρόνου,

 

β) πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή μη συμμόρφωσης προς σύσταση,

 

γ) πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής.

 

2. Τις ως άνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλουν οι Περιφέρειες, αφού προηγουμένως δοθεί στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα να εκθέσει τις απόψεις του σε εύλογο χρόνο. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβολής κυρώσεων ρυθμίζονται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 

3. Κατά των αποφάσεων των Περιφερειών που επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, που έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής.

 

Η υποβολή αντιρρήσεων ασκείται εγγράφως εντός μηνός από την επίδοση της σχετικής αποφάσεως της Περιφέρειας. Η υποβολή αντιρρήσεων έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών διατηρεί παράλληλη δυνατότητα ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και των διατάξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Επίσης η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων από τους κατόχους αδειών για εξυπηρέτηση των γραμμών ελεύθερης επιλογής.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών διατηρεί παράλληλη αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

 

6. Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών για την επιβολή προστίμων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.