Νόμος 4208/13 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διατάξεις για τον περιφερειακό τύπο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές.}

 

2. α. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 3640/2008 (ΦΕΚ 22/Α/2008), αντί της ημερομηνίας 31η Ιανουαρίου τίθεται η ημερομηνία 10η Μαρτίου.

 

β. Ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007, όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και 1 μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009), και η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ' έτος οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί 2 έτη, οι δε εβδομαδιαίες επί 3 έτη. Για κάθε επόμενη ένταξή τους, εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των 2 ετών από την αμέσως προηγούμενη ένταξη, οι εφημερίδες αρκεί να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί 1 έτος.

 

Στην παραπάνω απόφαση εντάσσονται οι εφημερίδες οι οποίες πληρούν σωρευτικά καθ' όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Έχουν πωλήσεις κατ' ελάχιστον 500 φύλλων ανά έκδοση. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από 80.000 κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ' ελάχιστον πωλήσεις 350 φύλλων ανά έκδοση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.