Νόμος 4223/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με την παρακράτηση φόρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου 4172/2013 μετά τις λέξεις εργαζομένους τους προστίθενται οι λέξεις ή υπαλλήλους τους.

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 60 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις την παράγραφο 4 του άρθρου 8 αντικαθίστανται από τις λέξεις το άρθρο 12.

 

3. Στο άρθρο 60 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

 

{6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.}

 

4. Το άρθρο 62 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 η τελεία αντικαθίσταται με κόμμα.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα από δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν τέτοιες αμοιβές και να πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος.}

 

γ. Στο άρθρο 62 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα με το άρθρο 43.}

 

5. Το άρθρο 63 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις 10% αντικαθίστανται από τις λέξεις 25% και μετά τις λέξεις στην καταβολή προστίθενται οι λέξεις:

 

{ή ο φορολογούμενος που καταβάλλει, κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 25% στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που εισπράττει, ή ένα τρίτο νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 25% στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που εισπράττει όσο και του φορολογούμενου που προβαίνει στην καταβολή.}

 

β. Στις υποπεριπτώσεις α)α' και γ)γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις Οδηγίας 2009/133/ΕΚ αντικαθίστανται από τις λέξεις Οδηγίας 2003/49/ΕΚ.

 

6. Το άρθρο 64 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 οι λέξεις εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1, καθώς και οι λέξεις που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα διαγράφονται, και μετά τη λέξη οντότητα προστίθενται οι λέξεις που λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα με την περίπτωση δ' και.

 

β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου αντικαθίστανται από τις λέξεις καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης.

 

γ. Στο άρθρο 64 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 που έχουν ως εξής:

 

{6. Οι πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.

 

7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.