Νόμος 4229/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν μέχρι τις 09-01-2015 να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από τις 09-07-2014.

 

Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17-02-1989 τηρείται η διαδικασία του άρθρου 4 της 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1586/Β/2013).

 

Εφόσον σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-02-1989 επιβάλλεται να εγκατασταθούν μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, δύναται να χορηγηθεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι 1 έτους για την εγκατάστασή τους και στη συνέχεια χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας 5 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014).

 

2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις χρήσεις γης της περιοχής, η χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η έκδοση άδειας νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης, σε θέατρα που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει αποδεδειγμένα κατά τα τελευταία 3 έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εφόσον ο μέγιστος πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τα 150 άτομα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4178/2013, εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του νόμου 4178/2013 και δη αποκλειστικά και μόνο ως προς τη χρήση. Η λειτουργία των θεατρικών αυτών χώρων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και, ιδίως, με αναγγελίες παραστάσεων στον τύπο, συμβάσεις με καλλιτέχνες, θεωρημένα εισιτήρια.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η πρόταση για την κωδικοποίηση και την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφαλείας, υγιεινής και την αποτροπή της όχλησης των περιοίκων.

 

Η επιτροπή είναι δωδεκαμελής και αποτελείται από 3 υπαλλήλους, 1 ανά Υπουργείο, από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον αρμόδιο Υπουργό, 1 αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, 1 Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και από 7 εκπροσώπους, 1 ανά φορέα, που υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, την Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), την Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (ΠΕΑΙΚ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Κινηματογράφου - Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων (ΠΟΕΚΤ) και την Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ). Αν οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα πρόσωπα αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

 

4. Αποφάσεις σφράγισης χώρων, οι οποίες έχουν συντελεστεί από την 01-01-2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επανεξετάζονται βάσει των διατάξεων του παρόντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.