Νόμος 4233/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Ασκεί καθήκοντα προγραμματιστή και συντονιστή όλων των αερολιμένων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1995/1993/ΕΟΚ.

 

β) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των πραγματοποιούμενων πτήσεων των αερομεταφορέων με τους χρόνους χρήσης που τους διατίθενται και μεριμνά, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την προσήκουσα τήρηση των σχετικών όρων χρήσης εκ μέρους των αερομεταφορέων.

 

γ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως Εθνικός Συντονιστής Πτήσεων στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε άλλο αρμόδιο διεθνή οργανισμό, καθώς και στις διεθνείς διοργανώσεις.

 

δ) Συνεργάζεται για θέματα αρμοδιότητάς της με αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ε) Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους Συντονιστές Πτήσεων που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, ιδίως στον τομέα της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων, τη θέσπιση κοινής βάσεως ηλεκτρονικών δεδομένων και της κοινής αντιμετώπισης τεχνικών και λειτουργικών ζητημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αερομεταφορείς και τους αερολιμένες.

 

στ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου προς τα αρμόδια εθνικά και διεθνή όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ι' της παρούσας παραγράφου.

 

ζ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει προς τρίτους πληροφορίες, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη χωρητικότητα των αεροδρομίων της ελληνικής επικράτειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικού απορρήτου για την προστασία της άμυνας και ασφάλειας της χώρας.

 

η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της στοιχεία, που αφορούν στα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα των αερομεταφορών.

 

θ) Τηρεί την επίσημη ψηφιακή βάση δεδομένων κατανομής των χρόνων χρήσης των αερολιμένων της ελληνικής επικράτειας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8 του παρόντος.

 

ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στην οποία αναφέρονται τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της, τυχόν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της, καθώς και ο τρόπος και τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της. Η έκθεση υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής. Περίληψη της έκθεσης στην αγγλική γλώσσα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ).

 

2. Οι αρμοδιότητες της Αρχής εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8 του παρόντος.

 

3. Κάθε φορέας, του οποίου οι δραστηριότητες υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούται να παρέχει αμέσως τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που ζητούνται από την Αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

4. Η Επιτροπή Συντονισμού του άρθρου 5 του Κανονισμού 1995/93/ΕΟΚ, όπως ισχύει, μπορεί να υποβάλει στην Αρχή και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτάσεις και εισηγήσεις αναφορικά με την εκτέλεση του έργου της Αρχής, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της και αναβάθμιση της λειτουργίας της, τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας κατά τη διαδικασία κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων και την ισότιμη μεταχείριση των αερομεταφορέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.