Νόμος 4249/14 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Θέματα εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011) υπάγεται εφεξής στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.

 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 4029/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους εθελοντές πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρηση τους, να συμμετέχουν στο πυροσβεστικό έργο όταν καλούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εφόσον έχει τεθεί το μόνιμο προσωπικό σε γενική επιφυλακή, η οποία αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικής διαταγής ή καθίσταται απολύτως αναγκαία η άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση συμβάντος σε περιοχή που λειτουργεί μόνο εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος της στολής, τα χορηγούμενα εφόδια, τα μέσα, ο ατομικός εξοπλισμός που φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες και οι προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν, η συχνότητα και η διαδικασία χορήγησής τους, η δυνατότητα απόκτησής τους με δωρεά δημόσιου ή ιδιωτικού φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και η διαδικασία διαγραφής τους ως δημόσιου υλικού.}

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του Φίλου του Πυροσβεστικού Σώματος, η οργάνωσή τους και οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουν και δημιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής του σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης και συνολικό Γενικό Μητρώο καταγραφής τους στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος.}

 

5. Μετά το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4029/2011 προστίθεται εδάφιο β' ως ακολούθως:

 

{Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο εποχικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού - χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, υποβάλλουν στην επαγγελματική υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης σε ισχύ.

β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.}

 

7. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός δύναται να στελεχώνεται με 1 Ανθυποπυραγό - Υποπυραγό Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως Διοικητής, 1 Πυρονόμο Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτού και 1 Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων με την ειδικότητα του οδηγού.}

 

β) Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του νόμου [Ν] 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο τουλάχιστον 1 πυροσβεστικό όχημα και 12 εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους 4 τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Γ' κατηγορίας και άνω.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.