Νόμος 4250/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις - Καταργήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Εκθέσεις Αξιολόγησης

 

Ο τύπος και το περιεχόμενο των εισηγήσεων και των εκθέσεων αξιολόγησης καθορίζεται στα υποδείγματα Α', Β' και Γ', τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Διάταγμα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Οι εισηγήσεις και οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα αυτά και όσα ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α' αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.}

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται η λέξη πρώτο.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Συμπληρώνονται από την υπηρεσία οι στήλες 2, 3 που περιλαμβάνουν την οριστική βαθμολογία. Η οριστική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις. Επίσης, συμπληρώνεται από την υπηρεσία η στήλη 4 Συμπληρωματική βαθμολογία για εξαιρετικές επιδόσεις.}

 

4. α. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, συμπληρώνεται από την υπηρεσία το μέρος του εντύπου με τίτλο Αποτελέσματα τυχόν ένστασης. Ο υπολογισμός του μέσου όρου της βαθμολογίας γίνεται κατά προσέγγιση εκατοστού.}

 

β. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο τέλος της τελευταίας σελίδας του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης τίθεται η υπογραφή του Αξιολογητή και τα στοιχεία του.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται η λέξη πρώτο. Οι παράγραφοι 2, 10 και 11 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργούνται.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται η λέξη πρώτος. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργούνται οι λέξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 1943/1991.

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται η λέξη πρώτου και στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 καταργείται η λέξη πρώτο.

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 η φράση στο μέρος Θ' των εντύπων Α', Β' και Γ' αντικαθίσταται με τη φράση στο μέρος Η' των εντύπων Α' και Β' και στο μέρος Ζ' του εντύπου Γ'. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 η φράση που δίνουν οι αξιολογητές του αντικαθίσταται με τη φράση που δίνει ο αξιολογητής του. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται η λέξη πρώτος.

 

9. Το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται.

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργείται.

 

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται μόνο η τροποποίησή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 23.}

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 128 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 1943/1991, καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 καταργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.