Νόμος 4264/14

Ν4264/2014: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4264/2014: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 118/Α/2014), 15-05-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Γενικές διατάξεις για τις λαϊκές αγορές

 

Άρθρο 3: Λειτουργία των λαϊκών αγορών

Άρθρο 4: Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών

Άρθρο 5: Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές

Άρθρο 6: Αλλαγή λαϊκής αγοράς

Άρθρο 7: Ημερήσιο Τέλος

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές διατάξεις για τους πωλητές λαϊκών αγορών

 

Άρθρο 8: Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 9: Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 10: Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 11: Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

Άρθρο 12: Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή

Άρθρο 13: Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή

Άρθρο 14: Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 15: Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 16: Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή

Άρθρο 17: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης αγροτικών προϊόντων

 

Κεφάλαιο Δ: Λαϊκές αγορές παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας (Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων)

 

Άρθρο 18: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 19: Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων

Άρθρο 20: Διαδικασία χορήγησης αδειών

 

Κεφάλαιο Ε: Κατάργηση των οργανισμών λαϊκών αφορών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

 

Άρθρο 21: Κατάργηση των νομικών προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής και Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο

 

Άρθρο 22: Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 23: Άδεια υπαιθρίου εμπορίου

Άρθρο 24: Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 25: Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Άρθρο 26: Ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου

Άρθρο 27: Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Άρθρο 28: Λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές

Άρθρο 29: Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου

 

Κεφάλαιο Ζ: Υπηρεσίες ελέγχου - κυρώσεις

 

Άρθρο 30: Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

Άρθρο 31: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 32: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 33: Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων

Άρθρο 34: Διοικητική και δικαστική προστασία

Άρθρο 35: Βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου

 

Κεφάλαιο Η: Εκθέσεις

 

Άρθρο 36: Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων

Άρθρο 37: Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Άρθρο 38: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Άρθρο 45: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής

Άρθρο 47: Ρύθμιση Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων

Άρθρο 49: Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

Άρθρο 50: Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 51: Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 52: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%

Άρθρο 53: Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τρίτεκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Άρθρο 54: Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 55: Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 56: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων

Άρθρο 57: Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

Άρθρο 58: Θέματα Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 - Βοσκή - Υλοτομία

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Ρύθμιση θεμάτων Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-05-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.