Νόμος 4275/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από την 01-07-2012 μέχρι την επικείμενη υπογραφή σύμβασης ή άλλως μέχρι τις 30-09-2014 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αναδόχων για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, θεωρούνται νόμιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i) οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής να πιστοποιούνται ότι έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς από την Κοινωνία της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της υπ' αριθμόν ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 1566/Β/2010),

 

ii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά γνωμοδοτήσεων που θα εκδοθούν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος ζ' του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002),

 

iii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν τις προσδιοριζόμενες στα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκπτώσεις επί του αντίστοιχου συμβατικού ανταλλάγματος του έτους 2009 κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δεύτερο, παράγραφος 12 του νόμου 4047/2012, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις εκπτώσεις που αναφέρονται στο με αριθμό 1244/2014 πρακτικό γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

 

iv) οι πάροχοι των υπηρεσιών να παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωμα, που προέρχονται από την ως άνω αιτία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.