Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

1. Προκειμένου να προβεί σε ενέργεια εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τον έλεγχο του υπό εξυγίανση ιδρύματος και να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:

 

α) να διευθύνει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του υπό εξυγίανση ιδρύματος με όλες τις εξουσίες των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, και

 

β) να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία του υπό εξυγίανση ιδρύματος.

 

Ο έλεγχος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να ασκείται άμεσα από την αρχή εξυγίανσης ή έμμεσα μέσω του διορισμού προσώπου ή προσώπων από αυτή. Τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του υπό εξυγίανση ιδρύματος δεν μπορούν να ασκηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εξυγίανσης.

 

2. Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης χωρίς να ασκεί έλεγχο επί του υπό εξυγίανση ιδρύματος.

 

3. Η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά πόσον είναι κατάλληλο να προβαίνει σε ενέργεια εξυγίανσης με τα μέσα της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2, έχοντας υπόψη τους στόχους της εξυγίανσης και τις γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση, τις ειδικές περιστάσεις του συγκεκριμένου υπό εξυγίανση ιδρύματος και την ανάγκη διευκόλυνσης της αποτελεσματικής εξυγίανσης διασυνοριακών ομίλων.

 

4. Η αρχή εξυγίανσης δεν ευθύνεται βάσει της εταιρικής ή της πτωχευτικής νομοθεσίας ούτε υπέχει αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος νόμου παρά μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.