Νόμος 4368/16 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και Εθνικού Τυπογραφείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3469/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης, μεταφοράς, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και σύστασης, μεταφοράς, μετατροπής και κατάργησης θέσεων, οι οποίες διενεργούνται με τα ως άνω διατάγματα και πράξεις.}

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 3469/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή αποζημίωση.}

 

4. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης για την περίπτωση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (π.χ. της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), μπορεί να ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας του Εθνικού Τυπογραφείου με τις άλλες εκτυπωτικές μονάδες του Δημοσίου.

 

Τα ρυθμιζόμενα θέματα μπορεί να αφορούν ιδίως τη μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, την εκχώρηση ή το δανεισμό μηχανημάτων σε αυτό, την ανάθεση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέρους ή και του συνόλου μιας εκτυπωτικής εργασίας που έχει ανατεθεί σε άλλη εκτυπωτική μονάδα με την πρόβλεψη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της διάθεσης προσωπικού από τη μονάδα αυτή για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

 

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ανατίθεται σε άλλη εκτυπωτική μονάδα του Δημοσίου, μέρος από μια εργασία εκτύπωσης που έχει αναλάβει το Εθνικό Τυπογραφείο, όταν δεν επαρκούν τα τεχνικά μέσα που διαθέτει ή το προσωπικό για να την ολοκληρώσει. Στην περίπτωση που η εκτυπωτική μονάδα στην οποία ανατίθεται μέρος της εργασίας, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, μπορεί να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου για την εκτέλεσή της.

 

Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθμίζονται και όλες οι σχετικές με την συνεργασία λεπτομέρειες, περιλαμβανομένης και της σύστασης θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.