Νόμος 4369/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο - Τήρηση Μητρώου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, το οποίο μεριμνά για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε αυτήν.

 

Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986).

 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Η τήρηση του Μητρώου, η εγγραφή και διαγραφή μελών, ο έλεγχος και η επικαιροποίηση και ταυτοποίηση των στοιχείων των μελών του, καθώς και η αναζήτηση συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού υποχρεούται να επικαιροποιεί το αναρτημένο Μητρώο ανά τρίμηνο. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων του άρθρου 2 υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.