Νόμος 4369/16 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με την υπ' αριθμόν 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005), κατόπιν προκήρυξης θέσεων του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατατάσσονται με αίτηση τους σε νέο πίνακα διοριστέων που καταρτίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Με απόφαση κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διορίζονται σταδιακά. Ο διορισμός πραγματοποιείται ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων διορισμού και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές.

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία, όσοι έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), καθώς και όσοι διοριστέοι δεν είχαν αποδεχτεί το διορισμό τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.