Νόμος 4369/16 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των συμβάσεων σχετικών με δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, οι οποίες ανετέθησαν και εκτελούνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της από 10-09-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 108/Α/2015) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/2015), και έληγε έως τις 29-02-2016, παρατείνεται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 της από 10-09-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 108/Α/2015) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/2015).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της από 10-09-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 108/Α/2015) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/2015), αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.}

 

3. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών που αναδείχθηκαν κατά τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015 -2016, όπως αυτά ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 118/2007, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

 

4. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449/Β/2013) καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449/Β/2013) αναριθμείται σε 4.

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449/Β/2013) καταργείται.

 

δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449/Β/2013) απαλείφεται η αρίθμηση.

 

5. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων και Μουσικών Σχολείων οι οποίοι κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 km από το σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015, καταβάλλονται νομίμως και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης, εφόσον εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη και εφόσον η οικεία Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη με απόφασή της.

 

Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς υπερέβη το δικαίωμα προαίρεσης, η διαφορά μεταξύ της συμβατικώς προβλεφθείσας δαπάνης και της καθ' υπέρβαση του δικαιώματος προαίρεσης δαπάνης δεν καταβάλλεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.