Νόμος 4389/16 - Άρθρο 213

Άρθρο 213: Τροποποίηση του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί, εάν ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο μέτρο που το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία κριθεί ότι αποτελεί Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 202 του νόμου για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας οι διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014, και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται, μόνο ως προς την υποβολή:

 

α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),

 

β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά),

 

γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και

 

δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).

 

Οι ανωτέρω εξαιρούνται από κάθε άλλη διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ταξινομηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου όγδοου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016).

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου το μετοχικό του κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέσω της έκδοσης ονομαστικών μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.}

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 οι λέξεις Εντός έξι μηνών αντικαθίστανται από τη λέξη Μετά.

 

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου όγδοου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016).

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.}

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω σύμβασης δανεισμού εργαζομένου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.