Νόμος 4389/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 της Ενότητας Β' του άρθρου 4 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Μοναδιαία αξία (€/m2)

Φορολογική ζώνη

Συντελεστής Φόρου

(€/m2)

0,01 - 2,00

01

0,0037

2,01 - 4,00

02

0,0075

4,01 - 6,00

03

0,0125

6,01 - 10,00

04

0,0185

10,01 - 14,00

05

0,0285

14,01 - 20,00

06

0,0375

20,01 - 50,00

07

0,0750

50,01 - 75,00

08

0,1490

75,01 - 100,00

09

0,1850

100,01 - 150,00

10

0,2470

150,01 - 200,00

11

0,3700

200,01 - 300,00

12

0,5550

300,01 - 400,00

13

0,7400

400,01 - 500,00

14

0,9900

500,01 - 600,00

15

1,2500

600,01 - 700,00

16

1,6000

700,01 - 800,00

17

1,8500

800,01 - 900,00

18

2,0950

900,01 - 1.000,00

19

2,3500

1.000,01 - 1.500,00

20

3,1000

1.500,01 - 2.000,00

21

3,7000

2.000,01 - 3.000,00

22

4,9500

3.000,01 - 4.000,00

23

7,4000

4.000,01 - 5.000,00

24

9,2500

5.000,01+

25

11,25000

}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

 

Κλιμάκιο (€)

Συντελεστής

0,01 - 200.000

0,00%

200.000,01 - 250.000

0,10%

250.000,01 - 300.000

0,15%

300.000,01 - 400.000

0,30%

400.000,01 - 500.000

0,50%

500.000,01 - 600.000

0,60%

600.000,01 - 700.000

0,80%

700.000,01 - 800.000

0,90%

800.000,01 - 900.000

1,00%

900.000,01 - 1.000.000

1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000

1,10%

Υπερβάλλον

1,15%

 

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 με συντελεστή 5,5‰. Ο συμπληρωματικός Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1‰. Ειδικά, για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του νόμου 2778/1999, ο συμπληρωματικός Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων υπολογίζεται με συντελεστή 3,5‰ για τα ακίνητα τα οποία δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

 

Για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνεται:

 

α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και

 

β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ' της παραγράφου Β.1 και η' της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος.}

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν από 01-01-2016.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.