Νόμος 4389/16 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Φόρος διαμονής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία φόρος διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως εξής:

 

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), ως ακολούθως:

 

1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 € και

 

β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014, 0.50 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 

2. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής. Το ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 120 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 

2Α. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συμβληθεί με την εταιρεία με την επωνυμία Thomas Cook Group PLC, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής αναφορικά με τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν στο πλαίσιο συμβάσεων με την ως άνω εταιρεία, για το χρονικό διάστημα από 23-09-2019 μέχρι και 10-10-2019, υπό την προϋπόθεση τήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για τις περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής έχει ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία Thomas Cook Group PLC και δεν έχει καταβληθεί στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς και για τις περιπτώσεις που υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου διαμονής είναι οι διαμένοντες στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της εταιρείας Thomas Cook Group PLC.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με το άρθρο πρώτο της από 25-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 142/Α/2019).

 

3. Στο τέλος του Παραρτήματος του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση Φόρος Διαμονής.

 

4. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα στην απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 120 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 01-01-2018 για τα ειδικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 120 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.