Νόμος 4399/16

Ν4399/2016: Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4399/2016: Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 117/Α/2016), 22-06-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Α: Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Γενικό Μέρος: Κοινές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Όροι και προϋποθέσεις ενίσχυσης

 

Άρθρο 4: Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

Άρθρο 5: Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

 

Κεφάλαιο B: Ενισχυόμενες επενδύσεις - Φορείς επενδυτικών σχεδίων - Επιλέξιμες δαπάνες

 

Άρθρο 6: Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 7: Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 8: Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Άρθρο 9: Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Παρεχόμενες ενισχύσεις

 

Άρθρο 10: Είδη Ενισχύσεων

Άρθρο 11: Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Άρθρο 12: Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

 

Άρθρο 13: Υποβολή αίτησης υπαγωγής

Άρθρο 14: Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 15: Ενστάσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

 

Άρθρο 16: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 17: Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής - Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση

Άρθρο 18: Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Άρθρο 19: Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Άρθρο 20: Καταβολή ενισχύσεων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υποχρεώσεις - Κυρώσεις

 

Άρθρο 21: Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Θεσμοθέτηση οργάνων και συστημάτων αξιολόγησης και ελέγχου

 

Άρθρο 24: Μητρώο Αξιολογητών

Άρθρο 25: Μητρώο Ελεγκτών

Άρθρο 26: Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

Άρθρο 27: Γνωμοδοτική Επιτροπή

Άρθρο 27Α

 

Κεφάλαιο Η: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Καθορισμός ποσών ενισχύσεων στα επιμέρους καθεστώτα

Άρθρο 29: Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων

Άρθρο 30: Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων

Άρθρο 31: Όρια Κοινοποίησης - Παρακολούθηση - Δημοσιότητα

 

Ειδικό Μέρος: Καθεστώτα Ενισχύσεων

 

Κεφάλαιο Θ: Γενικές ενισχύσεις

 

Μέρος Α: Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

Άρθρο 32: Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 33: Επιλέξιμες Δαπάνες

Άρθρο 34: Είδος ενίσχυσης

Άρθρο 35: Ύψος Ενίσχυσης

Άρθρο 36: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Μέρος Β: Γενική επιχειρηματικότητα

 

Άρθρο 37: Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 38: Επιλέξιμες Δαπάνες

Άρθρο 39: Είδη ενίσχυσης

Άρθρο 40: Ύψος Ενίσχυσης

Άρθρο 41: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Μέρος Γ: Νέες ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

Άρθρο 42: Ορισμός, δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 43: Επιλέξιμες Δαπάνες

Άρθρο 44: Είδη ενίσχυσης

Άρθρο 45: Ύψος Ενίσχυσης

Άρθρο 46: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Κεφάλαιο Ι: Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, συνέργειες και δικτυώσεις

 

Μέρος Α: Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

Άρθρο 47: Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 48: Επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 49: Είδη ενισχύσεων

Άρθρο 50: Ύψος ενισχύσεων

Άρθρο 51: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Μέρος Β: Συνέργειες και δικτυώσεις

 

Άρθρο 52: Δικαιούχοι ενίσχυσης

Άρθρο 53: Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 54: Επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 55: Είδη ενισχύσεων

Άρθρο 56: Ύψος Ενισχύσεων

Άρθρο 57: Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας

Άρθρο 58: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

 

Άρθρο 59: Δικαιούχοι, υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια και επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 60: Είδη, εντάσεις και ύφος ενισχύσεων

Άρθρο 61: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια

 

Άρθρο 62: Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 63: Είδη ενισχύσεων

Άρθρο 64: Διαδικασία

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Επενδύσεις μείζονος μεγέθους

 

Άρθρο 65: Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 66: Επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 67: Είδος Ενίσχυσης

Άρθρο 68: Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Άρθρο 69: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Τμήμα Β: Σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

Άρθρο 70: Σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου

Άρθρο 71: Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής

Άρθρο 72: Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ)

Άρθρο 73: Λειτουργική Υποστήριξη

Άρθρο 74: Λειτουργικοί Πόροι

Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις

 

Τμήμα Γ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων

 

Άρθρο 76: Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2001)

Άρθρο 77: Τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και στο νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)

Άρθρο 78: Ρυθμίσεις θεμάτων του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)

Άρθρο 79: Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 80: Καθορισμός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών ελέγχου επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)

Άρθρο 81: Θέματα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου

Άρθρο 82: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011)

Άρθρο 83: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 157/2013 (ΦΕΚ 249/Α/2013)

Άρθρο 84: Θέματα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού

Άρθρο 85: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 86

Άρθρο 87: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-06-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.