Νόμος 4403/16 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α' της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998 (Α'136), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. α) Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων διορίζεται επί τριετή θητεία εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια και/ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

Στην αρχή της υποπερίπτωσης ν' του στοιχείου α' της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998, προστίθεται η φράση προαιρετική.

 

2. Στο τέλος του στοιχείου α' της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ως πρόσθετα προσόντα για τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων συνυπολογίζονται:

 

Ι) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο(ς) της αλλοδαπής σε αντικείμενα συναφή στις αναφερόμενες περιπτώσεις i), ii), iii), iv) της παρούσας υποπαραγράφου.

 

ΙΙ) Γνώσεις για την εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.