Νόμος 4403/16 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις για την έρευνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Δημόσια χρηματοδότηση δύναται, επίσης, να παρέχεται και με προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ και δημόσια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρμογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράμματος. Στις προκηρύξεις αυτές δύναται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου προς όφελος της περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρόγραμμα. Η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της δημόσιας χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δημόσια χρηματοδότηση δύναται να καλύπτει συμμετοχή της περιφέρειας ή φορέων της σε έργα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το εκάστοτε πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνα και καινοτομία.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η προθεσμία των 6 μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31-12-2016.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4310/2014 καταργείται.

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4386/2016 εφαρμόζεται στους φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

5. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) του Πανεπιστημίου Κρήτης με την επωνυμία Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος το οποίο ιδρύθηκε με την με αριθμό Β1/740/1992 (ΦΕΚ 771/Β/1992) μετονομάζεται σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής.

 

6. Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4310/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13, ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και η διοικητική και γραμματειακή του υποστήριξη του ΕΣΕΚ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ).}

 

7. Το στοιχείο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό μέρους των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.