Νόμος 4403/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μεταβατικές και τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) προστίθεται στοιχείο ι)α' ως εξής:

 

{ι)α) κατ' έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της εταιρείας, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους.}

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, στο άρθρο 10, παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3190/1955 και στο άρθρο 69 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

 

β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.