Νόμος 4449/17

Ν4449/2017: Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4449/2017: Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 7/Α/2017), 24-01-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευσης και αμοιβαία αναγνώριση

 

Άρθρο 3: Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες

Άρθρο 4: Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών

Άρθρο 5: Εντιμότητα

Άρθρο 6: Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας

Άρθρο 7: Προσόντα

Άρθρο 8: Επαγγελματικές εξετάσεις

Άρθρο 9: Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων

Άρθρο 10: Απαλλαγές

Άρθρο 11: Πρακτική άσκηση

Άρθρο 12: Συνεχής εκπαίδευση

Άρθρο 13: Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη

 

Κεφάλαιο Γ: Εγγραφή σε μητρώο

 

Άρθρο 14: Δημόσιο Μητρώο

Άρθρο 15: Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο

Άρθρο 16: Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο

Άρθρο 17: Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου

Άρθρο 18: Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου

Άρθρο 19: Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου

 

Κεφάλαιο Δ: Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο

 

Άρθρο 20: Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός

Άρθρο 21: Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα

Άρθρο 22: Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών

Άρθρο 23: Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία

Άρθρο 24: Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο

Άρθρο 25: Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών

Άρθρο 26: Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών

Άρθρο 27: Οργάνωση του έργου

Άρθρο 28: Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου

Άρθρο 29: Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων

 

Κεφάλαιο E: Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις ελέγχου

 

Άρθρο 30: Ελεγκτικά Πρότυπα

Άρθρο 31: Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 32: Έκθεση Ελέγχου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ποιοτικός έλεγχος

 

Άρθρο 33: Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο Ζ: Πειθαρχική και αστική ευθύνη

 

Άρθρο 34: Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία

Άρθρο 35: Συστήματα ερευνών και κυρώσεων

Άρθρο 36: Ανταλλαγή Πληροφοριών

Άρθρο 37: Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη

 

Κεφάλαιο Η: Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών

 

Άρθρο 38: Αρχές δημόσιας εποπτείας

Άρθρο 39: Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών

Άρθρο 40: Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών

Άρθρο 41: Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών

 

Κεφάλαιο Θ: Διορισμός και παύση

 

Άρθρο 42: Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας

Άρθρο 43: Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας

 

Κεφάλαιο Ι: Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος

 

Άρθρο 44: Επιτροπή Ελέγχου

Άρθρο 45: Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας

Άρθρο 46: Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων

Άρθρο 47: Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων

Άρθρο 48: Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Διεθνείς πτυχές

 

Άρθρο 49: Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών

Άρθρο 50: Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών

Άρθρο 51: Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 52: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 53: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 54: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/2006

Άρθρο 55: Παράταση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας

Άρθρο 56: Επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των Παραχωρησιούχων και των αντισυμβαλλόμενων τους κρατικών χρηστών, στα πλαίσια των Συμβάσεων Παραχώρησης που αφορούν: (α) στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, και (β) στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, όπως αυτές κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 αντίστοιχα του νόμου 4389/2016

Άρθρο 57: Παραχώρηση χρήσης του με ΑΒΚ 976 Δημοσίου ακινήτου περιοχής Λαυρίου στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών για λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης

Άρθρο 58: Παράταση προθεσμίας άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4446/2016

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-01-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.