Νόμος 4456/17 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποιήσεις στο νόμο 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιείται η περίπτωση η' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4375/2016 ως εξής:

 

{η) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων: Διαχειρίζεται και υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ελέγχου των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε:

 

α)α) Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης,

β)β) Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων και

γ)γ) Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων.}

 

2. Στο άρθρο 80 του νόμου [Ν] 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 31 ως εξής:

 

{31. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 79, οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ' αριθμόν 12118/2015 (ΦΕΚ 2338/Β/2015) κοινή υπουργική απόφαση μεταφέρονται στα Γραφεία του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων ως εξής:

 

Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης οι αρμοδιότητες του άρθρου 2 πλην των αρμοδιοτήτων υπ' αριθμόν 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 και 30, στο Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων οι αρμοδιότητες των άρθρων 3 και 4, καθώς και των αρμοδιοτήτων υπ' αριθμόν 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 του άρθρου 2 και στο Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων / Πράξεων οι αρμοδιότητες υπ' αριθμόν 27 και 30 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμόν 12118/2015 (ΦΕΚ 2338/Β/2015) κοινή υπουργική απόφαση παραμένει σε ισχύ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.