Νόμος 4456/17 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποίηση των άρθρων 4 και 4Α του νόμου 3864/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Η θητεία τους είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του Ταμείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα 30 ημέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισμού νέου μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Εξαιρουμένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του μέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αμοιβή τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group. Σε περίπτωση που η διάρκεια της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, η θητεία των ανωτέρω μελών ανανεώνεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ενώ απομένει διάστημα μικρότερο των 3 μηνών για τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, τα όργανα αυτά λειτουργούν νομίμως και χωρίς την πλήρωση της ως άνω θέσεως, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει η προβλεπόμενη στις παραγράφους 16 και 17 απαρτία.}

 

2. Η παράγραφος 19 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{19. Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής παραμένουν έγκυρες παρά τη διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά με το διορισμό, την καταλληλότητα ή τα προσόντα του μέλους. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 16 και 17, καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής εντός της προβλεπομένης στην παράγραφο 5 προθεσμίας, τα όργανα αυτά συγκαλούνται και λειτουργούν νομίμως μέχρι το διορισμό των νέων μελών, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους διατηρείται η απαρτία των παραγράφων 16 και 17 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Η ως άνω λίστα ισχύει για 6 μήνες από την υποβολή της. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Επιλογής αδυνατεί να επιλέξει υποψηφίους, κατά τα ανωτέρω, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών σχετική έκθεση για τους λόγους της ως άνω αδυναμίας, η οποία συνοδεύεται από δεσμευτικό για αυτήν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπιλογής εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η Επιτροπή, μετά από την ως άνω αξιολόγηση, μπορεί να προτείνει στον Υπουργό την ανανέωση της θητείας μελών, εφόσον αυτή λήγει σε λιγότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.