Νόμος 4456/17 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης των Δημόσιων Δομών Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση προμηθειών, πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμήθειες φαρμάκων, προς αυτές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να συνάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, προγραμματικές συμβάσεις με Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), δημόσια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Οι όποιες δαπάνες διενεργούνται στα πλαίσια των ως άνω συμβάσεων θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.