Νόμος 4474/17 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Παραχώρηση δημόσιου κτήματος στο Δήμο Σπετσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Σπετσών του Νομού Αττικής η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 160 του πρώην βιβλίου καταγραφής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Σπετσών - Ερμιονίδος, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα VIII του παρόντος, διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού Σπετσών. Η παραχώρηση αυτή γίνεται υπό τον όρο κάλυψης και των στεγαστικών αναγκών του Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Οι δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών δόμησης, επισκευής και συντήρησης των κτισμάτων για την κάλυψη των ανωτέρω στεγαστικών αναγκών επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Σπετσών.

 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου αποφασίζει την καταχώριση στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο της παραχώρησης του ακινήτου της προηγούμενης παραγράφου. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμα του Δήμου Σπετσών επ' αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

 

3. Η παραχώρηση της κυριότητας του ακινήτου του παρόντος άρθρου αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτό δεν χρησιμοποιηθεί εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για το σκοπό, για τον οποίο παραχωρήθηκε.

 

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, δύναται να αρθεί η παραχώρηση της κυριότητας του ανωτέρω ακινήτου, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης ή μη πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων της παραγράφου 1, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.