Νόμος 4474/17 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 4172/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

 

Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 

2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 01-01-2016.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.