Νόμος 4483/17 - Άρθρο 165

Άρθρο 165


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος που αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ) και από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως 30.000.000 € του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Λογαριασμός Εξυγίανσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σύνολο των ως άνω χρηματικών διαθεσίμων μεταφέρεται στο λογαριασμό με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων που τηρείται επίσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον ως προς το νόμω βάσιμο αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανωτάτου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.}

 

2. Στο άρθρο 48 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Εκκρεμείς αιτήσεις δήμων για επιχορήγηση προς εξόφληση υποχρεώσεών τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.