Νόμος 4493/17

Ν4493/2017: Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4493/2017: Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής, (ΦΕΚ 164/Α/2017), 31-10-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης και η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (νόμος FATCA), που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 19-01-2017, σε δύο αντίγραφα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, των οποίων τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, και έχουν ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ) μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως υπογράφηκε από τις Αρμόδιες Αρχές στις 14-09-2017 και στις 03-08-2017 αντίστοιχα, σε δύο αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής.

 

Άρθρο τρίτο: Γενικές διατάξεις εφαρμογής

 

1. α. Ως Αρμόδια Αρχή που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της υποπαραγράφου στ' του άρθρου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της κυρούμενης Συμφωνίας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), και ιδίως για την εφαρμογή του άρθρου 2 σχετικά με τις υποχρεώσεις για την απόκτηση και την ανταλλαγή Πληροφοριών όσον αφορά τους Δηλωτέους Λογαριασμούς της κυρούμενης Συμφωνίας και της κυρούμενης Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), ορίζεται η αρμόδια αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά το άρθρο 5 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013) και το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 4389/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης β'.

 

β. Αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 3, του άρθρου 8 και του άρθρου 10 της κυρούμενης Συμφωνίας είναι ο Υπουργός Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

2.α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που προσδιορίζονται βάσει των ορισμών των υποπαραγράφων ι)β', ι)δ', και ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του Παραρτήματος ΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Αρμόδια Αρχή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος, τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό προς τις ΗΠΑ δυνάμει της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 της κυρούμενης Συμφωνίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων Δηλωτέων Λογαριασμών προς τις ΗΠΑ και πληρωμών προς ορισμένα Μη Συμμετέχοντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, καθώς και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και σύμφωνη εφαρμογή αυτών με βάση τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας και στις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου έκτου του παρόντος νόμου προβλεπόμενες αποφάσεις.

 

β. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται από 01-01-2017 να αποκτούν το Αμερικανικό ΑΦΜ κάθε Καθορισμένου Προσώπου ΗΠΑ, δυνάμει της υποπαραγράφου 2(α) (1) του άρθρου 2 της κυρούμενης Συμφωνίας.

 

γ. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δέουσα επιμέλεια, που ισχύουν για τα ίδια, δυνάμει της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της κυρούμενης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της κυρούμενης Συμφωνίας και τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση του φορολογικού απορρήτου, της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

 

α)α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεώνουν τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να τηρούν αντίγραφα των εγγράφων και των πληροφοριών που αποκτώνται από αυτούς.

 

β)β. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δεν βασίζονται στις πληροφορίες για τα Δηλωτέα Πρόσωπα, όπως καθορίζονται από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τα οποία γνωρίζουν ή είναι εν τοις πράγμασι σε θέση να γνωρίζουν ότι οι ως άνω πληροφορίες είναι αναξιόπιστες ή ανακριβείς.

 

Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεχίζουν να ευθύνονται τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και οι ενέργειες των τρίτων παρόχων υπηρεσιών καταλογίζονται για την εφαρμογή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

 

δ. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να θεσπίσουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά εσωτερικά συστήματα και διαδικασίες συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυρούμενη Συμφωνία και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής, το Μνημόνιο Συνεννόησης, την κυρούμενη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών, καθώς και στις προβλεπόμενες αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου έκτου του παρόντος. Δεν θεωρείται ότι έχουν επιδείξει την δέουσα επιμέλεια συμμορφώσεως, αν δεν έχουν συμμορφωθεί τουλάχιστον με τις απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 01-01-2014.

 

Άρθρο τέταρτο: Προστασία δεδομένων - Υπεύθυνοι επεξεργασίας

 

1. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της κυρούμενης Συμφωνίας και της κυρούμενης Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών υπόκειται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997). Η ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ερευνών, γίνεται κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης ως προς την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των δεδομένων, τόσο από την αιτούσα αρχή όσο και από τη λαμβάνουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2548/1953 (ΦΕΚ 231/Α/1953)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, για τους σκοπούς της κυρούμενης Συμφωνίας και ύστερα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 4170/2013 προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αποφασίζεται εξαίρεση της άσκησης των δικαιωμάτων των άρθρων 11 και 12 του νόμου [Ν] 2472/1997. Στο πλαίσιο εφαρμογής της κυρούμενης Συμφωνίας και της κυρούμενης Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), καθώς και των οριζομένων στα άρθρα τρίτο και τέταρτο του παρόντος νόμου και στις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου έκτου προβλεπόμενες αποφάσεις, τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014) και του νόμου 4389/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, και των σχετικών με το οργανόγραμμα κανονιστικών αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια και για τους σκοπούς του νόμου [Ν] 2472/1997, καθένας για κάθε επεξεργασία που διενεργεί.

 

3. Κάθε Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, κατά την έννοια του άρθρου τρίτου παράγραφος 3 περίπτωση α' του παρόντος νόμου υποχρεούται να:

 

α) ενημερώνει κάθε Καθορισμένο Πρόσωπο των ΗΠΑ κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφοι λ)α' και λ' ότι οι πληροφορίες που το αφορούν και που αποκτώνται και ανταλλάσσονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κυρούμενη Συμφωνία και ιδίως στα άρθρα 2 και 3 αυτής, καθώς και στην κυρούμενη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών,

 

β) παράσχει σε αυτό το πρόσωπο κάθε πληροφορία της οποίας δικαιούται να λαμβάνει γνώση δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε το πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώματά του ως προς την προστασία δεδομένων και, σε κάθε περίπτωση, πριν το ενδιαφερόμενο Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποβάλλει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο τρίτο παράγραφος 3 περίπτωση α' του παρόντος νόμου στην αρμόδια αρχή κατά το άρθρο 5 του νόμου 4170/2013.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας περί παραγραφής, οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών της κυρούμενης Συμφωνίας και της κυρούμενης Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών του παρόντος νόμου και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 01-01-2014.

 

Άρθρο πέμπτο: Κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

 

1. Μετά το άρθρο 54Β του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) προστίθεται άρθρο 54Γ ως εξής:

 

{Άρθρο 54Γ: Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

 

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εφόσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση κατ' εφαρμογή του οριζόμενου στο άρθρο 29 σχετικού νομοθετικού πλαισίου:

 

α) υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό,

 

β) δεν υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό,

 

γ) υποβάλλουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό,

 

δ) δεν ανταποκριθούν σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό εντός προθεσμίας, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15,

 

ε) δεν συνεργαστούν στη διάρκεια ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των στοιχείων και δέουσας επιμέλειας,

 

στ) δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας εντός προθεσμίας, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15.

 

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

 

(α) 100 ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης α' ανά Δηλωτέο Λογαριασμό,

 

(β) τριακόσια (300) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β' και γ' ανά Δηλωτέο Λογαριασμό,

 

(γ) 1.000 ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης δ' ανά Δηλωτέο Λογαριασμό,

 

(δ) δυόμισι χιλιάδες ευρώ (2.500) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ε',

 

(ε) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης στ' κατόπιν ελέγχου.

 

Αν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εκουσίως και εντός διαστήματος 3 μηνών, που αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των πληροφοριών αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, διορθώσουν ή συμπληρώσουν τις πληροφορίες για κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό σχετικά με τις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1, θεωρείται ότι δεν διαπράττουν παράβαση και δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

 

Αν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, κατόπιν ελέγχου ή κατόπιν γνωστοποίησης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, διορθώσουν ή συμπληρώσουν τις πληροφορίες για κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό σχετικά με τις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1, εντός προθεσμίας, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, τα πρόστιμα της παραγράφου 2 επιβάλλονται στο μισό, εφόσον η παράβαση αφορά στα έτη 2017 και 2018.

 

3. Αν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα διαπράξουν την ίδια παράβαση, μέσα σε μια πενταετία από τη διαπίστωση της αρχικής παράβασης, τα πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται στο διπλάσιο. Αν επαναληφθεί η ίδια παράβαση, για κάθε επόμενη παράβαση τα πρόστιμα των περιπτώσεων α' έως ε' της παραγράφου 2 επιβάλλονται στο τετραπλάσιο, ανεξαρτήτως της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου αυτής.}

 

2. α. Το άρθρο 29 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 29: Αμοιβαία διοικητική συνδρομή

 

Ως προς την αμοιβαία διοικητική συνδρομή συμπεριλαμβανομένων των ταυτόχρονων φορολογικών ελέγχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως και Η' του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), που ενσωμάτωσαν στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία του Συμβουλίου 2011/16/ΕΚ, του νόμου [Ν] 4153/2013 (ΦΕΚ 116/Α/2013) για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, των διεθνών συμβάσεων, όπως κυρώνονται και ισχύουν με τις διατάξεις εφαρμογής τους και τα σχετικά σχόλια του ΟΟΣΑ, καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση οι διατάξεις του παρόντος.}

 

β. Στο τέλος της Ενότητας Δ' του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 4428/2016 (ΦΕΚ 190/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η εξέταση των Προϋπαρχόντων Ατομικών Λογαριασμών Χαμηλότερης Αξίας ολοκληρώνεται μέχρι την 31-12-2017.}

 

Άρθρο έκτο: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να τίθενται ή να εξειδικεύονται κανόνες, να καθορίζονται διοικητικές διαδικασίες και να λαμβάνονται τα αναγκαία συνακόλουθα μέτρα αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στην κυρούμενη Συμφωνία και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής, καθώς και του Μνημονίου Συνεννόησης από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Ειδικότερα με την παραπάνω απόφαση μπορεί να ορίζονται τα ακόλουθα:

 

α. Κανόνες ώστε να αποτρέπονται οι πρακτικές Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, προσώπων ή ενδιαμέσων οι οποίες αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των διαδικασιών υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, β. κανόνες που απαιτούν από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα να τηρούν αρχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν και τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται για την τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόσβαση στα αρχεία αυτά, γ. διοικητικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να είναι μικρός ο κίνδυνος χρήσης των Οντοτήτων που λογίζονται ως απαλλασσόμενοι πραγματικοί δικαιούχοι ή θεωρούμενα ως συμμορφούμενα Αλλοδαπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ανά περίπτωση, και των λογαριασμών που εξαιρούνται από τους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς δυνάμει των οριζομένων στο Παράρτημα ΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας, δ. κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω θέμα.

 

2. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να τίθενται ή να εξειδικεύονται κανόνες, να καθορίζονται διοικητικές διαδικασίες και να λαμβάνονται τα αναγκαία συνακόλουθα μέτρα αυτών για τη διασφάλιση της τήρησης των ειδικότερων όρων που περιλαμβάνονται στην κυρούμενη Συμφωνία με τα Παραρτήματά της, στο Μνημόνιο Συνεννόησης και στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ) και ειδικότερα:

 

α. Διοικητικές διαδικασίες και μέτρα ώστε να εξακριβώνεται η έγκαιρη συμμόρφωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων προς τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας.

 

β. Κάθε άλλο συναφές θέμα σχετικά με την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών της κυρούμενης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων αξιολόγησης και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, και της κυρούμενης Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών.

 

Άρθρο έβδομο

 

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, και του Μνημονίου Συνεννόησης και της κυρούμενης Συμφωνίας του άρθρου πρώτου από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτής. Η ισχύς των διατάξεων του Μνημονίου Συνεννόησης και της κυρούμενης Συμφωνίας του άρθρου πρώτου αρχίζει από την 01-01-2014.

 

2. Η ισχύς της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών του άρθρου δεύτερου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 7.1. αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.