Νόμος 4549/18 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Πόροι - Έσοδα Φορέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:

 

α) Η επαρκής χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση του σκοπού του.

 

β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγματική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

 

γ) Χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.

 

δ) Υπαγωγή και χρηματοδότηση του Φορέα σε προγράμματα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές υποδομές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ή/και φυσικών πόρων, και

 

ε) ποσά προερχόμενα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος. Τα ποσά αυτά προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης της χωρικής αρμοδιότητας εκάστου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, από τους προαναφερθέντες, και στη βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα Διαχείρισης στον οποίο και εισφέρονται. Τα ποσά του προηγουμένου εδαφίου παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού των οικείων δήμων και αποδίδονται στον δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του νόμου 3979/2011. Σε περίπτωση μη υποβολής του αιτήματος από το Φορέα προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή τον εναλλακτικό πάροχο, ο οικείος Δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό στο Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού τριμηνιαίας δόσης του οικείου ποσού πέραν του 1 μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από αυτούς, μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται σε αυτούς, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε περίπτωση που οι οικείοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. α' βαθμού δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογεί στο Φορέα, τότε με αίτημα του τελευταίου, που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό αυτό παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

Ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών, καθώς και τον τρόπο απόδοσής τους δύναται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, έπειτα από σχετική εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Φορέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.