Νόμος 4555/18 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 226 του νόμου 3852/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 226 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 226: Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας

 

1. Ο Επόπτης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί.

 

2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και της Επιτροπής Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με συγκεκριμένες ποσοστώσεις ανά κατηγορία πράξης ή ανά οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη χρήση μεθόδων εκτίμησης κινδύνου, καθώς και η διαδικασία μέσω της οποίας η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θα λαμβάνει γνώση των εκδιδόμενων πράξεων, η μέθοδος ανάρτησης ή ηλεκτρονικής διακίνησης της σχετικής αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.