Νόμος 4555/18 - Άρθρο 237

Άρθρο 237: Τιμολογιακή πολιτική - πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τιμολογιακή πολιτική των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από:

 

α) την εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 2939/2001,

 

β) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας,

 

γ) τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης - ανάκτησής τους και

 

δ) την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

2. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας, καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ/τόνο. Επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον απολογισμό, έτους.

 

3. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προσδιορίζεται διακεκριμένα με βάση:

 

α) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του,

 

β) τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ ή άλλων εγκαταστάσεων του συστήματος διαχείρισης, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης, σύμφωνα με σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη και εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας,

 

γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις,

 

δ) τις δαπάνες για τη λειτουργία του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

4. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προκύπτει από το κόστος των λειτουργιών παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης. Τα στοιχεία του κόστους κατά είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται ως εξής:

 

α) αμοιβές και έξοδα προσωπικού,

 

β) αμοιβές και έξοδα τρίτων,

 

γ) παροχές τρίτων,

 

δ) φόροι - τέλη,

 

ε) διάφορα έξοδα,

 

στ) τόκοι και συναφή έξοδα,

 

ζ) αποσβέσεις παγίων,

 

η) προβλέψεις εκμετάλλευσης,

 

θ) αναλώσεις αποθεμάτων, όπως ιδίως πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, πάγια, υλικά συσκευασίας. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών,

 

ι) αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος τα υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

6. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθώς και οι δήμοι στις περιπτώσεις του άρθρου 226 του παρόντος, δημοσιοποιούν υποχρεωτικά το ετήσιο κόστος διαχείρισης και ενημερώνουν τους πολίτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος τους.

 

7. Οι πόροι των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι:

 

α) οι ετήσιες εισφορές, τα τέλη και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τρίτους,

 

β) κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

 

γ) έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχής τους σε προγράμματα,

 

δ) έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης του νόμου 2939/2001,

 

ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των δήμων ή λοιπών πελατών και άλλα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.