Νόμος 4555/18 - Άρθρο 256

Άρθρο 256: Επιτροπή για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή για την κατάρτιση πρότασης για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος (εφεξής Επιτροπή).

 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τον αριθμό των Ελλήνων εκλογέων, που κατοικούν στο εξωτερικό, τις θεσμικές, οικονομικές, τεχνικές και πολιτικές παραμέτρους που σχετίζονται με το ζήτημα της ψήφου αυτών, τις ενδεχόμενες διαφορετικές δικαιοπολιτικές λύσεις, που προκρίνονται για κάθε κατηγορία εκλογέων, καθώς και την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών μίας ή περισσότερων εναλλακτικών προτάσεων για την ενεργοποίηση της σχετικής συνταγματικής πρόβλεψης.

 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και απαρτίζεται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,

 

β) τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας,

 

γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού,

 

δ) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,

 

ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ζ) 6 ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε συναφή με το έργο της Επιτροπής, θέματα.

 

4. α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν κατά περίπτωση οι καθ' ύλην αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι καλούνται σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.

 

β) Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται 2 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

5. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το, αναφερόμενο στην παράγραφο 2, έργο της εντός 5 μηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί άπαξ έως και 1 μήνα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

6. Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας από τα μέλη της και από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συμβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη.

 

7. Η Επιτροπή και οι ομάδες εργασίας που δύναται να συγκροτηθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 6, συνεδριάζουν εντός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας, στους εισηγητές και στους υπαλλήλους της γραμματειακής υποστήριξης δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

8. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορεί να ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.