Νόμος 4555/18 - Άρθρο 270

Άρθρο 270: Ρυθμίσεις για τις τετράτροχες μοτοσικλέτες και το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)) τροποποιείται ως εξής:

 

Α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α. Ειδικά οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.}

 

Β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' αρχίζει στις 31-10-2018. Κατ' εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, σε περίπτωση που με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται ότι από την κυκλοφορία των οχημάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' επιβαρύνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του οδικού δικτύου, η απαγόρευση της ως άνω διάταξης ισχύει για το συγκεκριμένο δήμο 10 ημέρες από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται προσωρινά και μέχρι τη συμπλήρωση 5 ετών από την απόκτησή τους, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, εφόσον έχουν αποκτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 31 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).}

 

2. Στο άρθρο 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. α. Με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά και προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός των παραπάνω οχημάτων που μπορούν να κυκλοφορούν, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Οι αποφάσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τους οικείους δήμους και πάντως δεν μπορούν να είναι μικρότερα των 5 ετών.

 

β. Ο Δήμαρχος, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της περίπτωσης α', τάσσει προθεσμία 3 μηνών για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων. Η έγκριση κυκλοφορίας δίνει το δικαίωμα κυκλοφορίας σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου έχουν όσοι διαθέτουν οχήματα με άδεια κυκλοφορίας. Αν ο αριθμός των οχημάτων για την κυκλοφορία των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις δεν υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, γίνονται δεκτές όλες με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, για την επιλογή των δικαιούχων διενεργείται από τον οικείο δήμο πλειοδοτική ή και με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, διαδικασία επιλογής. Το δικαίωμα κυκλοφορίας ισχύει για 5 έτη.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών προβλέπονται τα κριτήρια καθορισμού της κυκλοφοριακής ικανότητας και βατότητας του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, καθώς και το περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων και τα αναγκαία δικαιολογητικά της. Κατά των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον επταμελούς επιτροπής, που συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από:

 

1) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του,

2) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του,

3) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του,

4) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του,

5) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του,

6) 1 εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπληρωτή του,

7) 1 εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

 

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται και άλλα αντί του υψηλότερου τιμήματος κριτήρια για την επιλογή του δικαιούχου της ειδικής διαδρομής και όροι που διασφαλίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη μη συγκέντρωση όλων των δικαιωμάτων κυκλοφορίας σε ένα πρόσωπο ή σε αθέμιτες συμπράξεις προσώπων.

 

γ. Υπηρεσίες που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων είναι, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους οι διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, η Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.}

 

3. Στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων του άρθρου 49 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) τηρούνται τα στοιχεία του συνόλου των οχημάτων κυριότητας ή κατοχής όλων των επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων που εδρεύουν εντός της επικράτειας. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να αποστείλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλήρη κατάλογο των οχημάτων κυριότητας ή κατοχής τους.

 

Κάθε μεταβολή στα παραπάνω στοιχεία δηλώνεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εντός 3 εργάσιμων ημερών.

 

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά όχημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.