Νόμος 4559/18 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

 

{2Α. Ειδική Επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού παρίσταται στις προαγωγικές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων της β' περιόδου του Α' και Β' έτους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης. Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση, η οποία αναφέρεται στο επίπεδο των σπουδαστών και της Σχολής, χωρίς να προχωράει σε βαθμολόγηση. Η Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιείται στη Σχολή, στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην Επιτροπή του άρθρου 25. Η Ειδική Επιτροπή στελεχώνεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς πάνω στα εξεταζόμενα μαθήματα και λειτουργεί σε κλιμάκια με τριμελή σύνθεση, προκειμένου να καλύψει όλες τις Σχολές.

 

Σε κάθε κλιμάκιο διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Γραμματέας.}

 

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 1158/1981 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

 

{3Α. Οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται για μεν την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και για την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ενώπιον Επιτροπών αποτελούμενων από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας περί τα εξεταζόμενα μαθήματα, για δε τις υπόλοιπες Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται μετά από πρόταση της οικείας Σχολής και ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Στις Επιτροπές για την Εισαγωγή και την Κατάταξη στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, πλην των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γραμματέας της Επιτροπής προέρχεται από την οικεία Σχολή.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1983 (ΦΕΚ 130/Α/1983) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Εισαγωγικές εξετάσεις:

 

α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το διδακτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Με προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του νόμου 1158/1981 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται κάθε έτος το διάστημα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και της διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τύπος της αίτησης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στα εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα μαθήματα υποκριτική, απαγγελία και τραγούδι και στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας και τυχόν επιπλέον μαθήματα, συναφή με αυτά, τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά για τους υποψηφίους.

 

β) Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών και ανακοινώνει το Πρόγραμμα των Εξετάσεων, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξή τους.

 

γ) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα από το δεύτερο εδάφιο μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό 5.

 

δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

 

ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή του άρθρου 12 παράγραφος 3 του νόμου 1158/1981 και με την ίδια διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου.

 

ζ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφόσον το πρόσωπο αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, από την οικεία αστυνομική αρχή.

 

2. Κατατακτήριες Εξετάσεις:

 

α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκάστου σχολικού έτους από Επιτροπή Εξετάσεων αντίστοιχη με την Επιτροπή των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Στις κατατακτήριες εξετάσεις συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισοτίμων ή συναφών της αλλοδαπής.

 

β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά.

 

Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.

 

γ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα κύρια μαθήματα του έτους σπουδών, που ορίζει η Επιτροπή του άρθρου 25 του νόμου 1158/1981 και εγγράφονται στο αντίστοιχο έτος σπουδών, εφόσον λάβουν από την Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.}

 

4. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης ολοκληρώνεται έως τις 11-10-2018 και το διδακτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει στις 22 Οκτωβρίου 2018.

 

5. Καταργείται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1, η περίπτωση ζ' και η περίπτωση θ', της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1983 (ΦΕΚ 130/Α/1983).

 

6. Η απόφαση υπ' αριθμόν 16984/1998 Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού (ΦΕΚ 386/Β/1986), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 65532/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1149/Β/2005) παύει να ισχύει για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, ενώ εξακολουθεί να ισχύει για τα Εξαιρετικά Ταλέντα της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1158/1981 και την εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Χορού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.