Νόμος 4563/18 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) προστίθεται η φράση , με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του νόμου 4339/2015 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Η διετία υπολογίζεται από την ημερομηνία επιστροφής στην Ελλάδα έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μετακίνηση. Από την υποχρέωση διετούς παραμονής στην Ελλάδα για νέα μετάθεση ή απόσπαση εξαιρούνται:

 

α) οι υπάλληλοι που αποσπώνται έως 1 έτος σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και

β) οι υπάλληλοι που υπηρετούν έως 1 έτος σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας και επιστρέφουν στην Κεντρική Υπηρεσία για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από το φάκελό του και από δομημένη συνέντευξη, για τη διεξαγωγή και τις λεπτομέρειες της οποίας ισχύει αναλογικά η οίκοθεν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/32096/2016 (ΦΕΚ 4123/Β/2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.}

 

4. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 39 του νόμου 4339/2015 αναριθμούνται σε παραγράφους 12 και 13 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Η αίτηση του υπαλλήλου συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υπάλληλος στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον αιτούντα για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει.}

 

5. Το Παράρτημα II του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{...}

 

6. Το Παράρτημα III του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{...}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.