Νόμος 4563/18 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και παρεχόμενες υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου μπορεί να είναι:

 

α) πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

 

β) πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

2. Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα:

 

α) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,

 

β) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.

 

3. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος, ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (ΕΡΤ), υποχρεούται να μεταφέρει το τηλεοπτικό του σήμα στην είσοδο του πομπού του κεραιοσυστήματος που θα εγκατασταθεί.

 

4. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας δορυφορικής ευρυεκπομπής ή της απόκτησης των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος, μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (ΕΡΤ), υποχρεούνται να προσφέρουν αζημίως τα προγράμματά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαιούχων, ο οποίος υποχρεούται να τα μεταφέρει αζημίως μέσω του δικτύου του σε εκείνους.

 

5. Οι πάροχοι του έργου μπορούν να προσφέρουν στους δικαιούχους, δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού ποσού, επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες ή/και ευκολίες, πέραν των προβλεπόμενων υπηρεσιών της παραγράφου 2.

 

6. Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 ορίζεται οκταετής με δυνατότητα τροποποίησής της με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς του παρόχου, η θέση του σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή η κήρυξή του σε πτώχευση δεν συνιστούν λόγο καταγγελίας της συναφθείσας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους δικαιούχους του έργου τις υπηρεσίες της παραγράφου 2 καθ' όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.