Νόμος 4604/19 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Τροποποιήσεις του νόμου 3023/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β', αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Εκλογική κρατική χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του προηγούμενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονομικού έτους, σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων.}

 

β. Η υποπερίπτωση δ)α' της περίπτωσης δ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)α) Το χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ι)δ)α' και ι)δ)ε' της περίπτωσης ι)δ', και το χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη των υποψηφίων, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα της υποπερίπτωσης ι)δ)β' της περίπτωσης ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002, όπως ισχύουν, έως και 2 μηνών μετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.}

 

γ. Στην υποπερίπτωση ι)α' της περίπτωσης ι', η φράση ή/και αιρετών διαγράφεται.

 

2. Η υποπερίπτωση ι)δ)δ' της περίπτωσης ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16Α, καθώς και η υποπερίπτωση ι)δ)γ' της περίπτωσης ι)δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002, καταργούνται.

 

3. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), μετά τη φράση του υποψήφιου βουλευτή προστίθεται η φράση και υποψήφιου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

4. Μετά το άρθρο 12 του νόμου 3023/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

 

{Άρθρο 12Α

 

Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 εφαρμόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Η περίπτωση ι)γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)γ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηματοδότησης προς τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ι)δ)α' έως ι)δ)γ', της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διατέθηκαν για τις προβλεπόμενες από το νόμο δραστηριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγχόμενα πρόσωπα πρόστιμο ισόποσο με το διπλάσιο του παρανόμως διατεθέντος ποσού, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόμο.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ι)δ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

(ι)δ) Τηρεί και διαχειρίζεται:

 

1. Ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή εγγράφων που αφορούν σε γνωστοποιήσεις και λοιπές υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16Α του παρόντος. Τα δεδομένα που τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και η επεξεργασία τους, ο τρόπος διαπίστευσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή καθορίζονται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, μετά από εισήγησή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κατάλογοι των ελεγχόμενων προσώπων κατά κατηγορία αποστέλλονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες, για την ανακήρυξη των υποψηφίων και των επιτυχόντων, αρχές, αυθημερόν μετά την οριστικοποίησή τους, για την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

 

2. Επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενημέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία δημοσιοποιεί:}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α' Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Χώρας.}

 

7. Ειδικά για το έτος 2019, η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων είναι προαιρετική:

 

α) για τις εκλογικές αναμετρήσεις ανάδειξης αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Βουλή των Ελλήνων και

 

β) για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ι)δ)α', ι)δ)γ' και ι)δ)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002 όπως ισχύει, για το οικονομικό έτος 2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.