Νόμος 4607/19 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και διερεύνησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει ιδίως τις εξής εξουσίες:

 

α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει τα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών,

 

β) να απαιτεί την άμεση παροχή πληροφοριών από τον διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 346/2013,

 

γ) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 346/2013 ή με τις δραστηριότητες του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 346/2013,

 

δ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,

 

ε) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 346/2013, συνεχίζει να συμμορφώνεται με τον εν λόγω Κανονισμό,

 

στ) να εκδίδει εντολή, ώστε να διασφαλίζει ότι ένας διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 346/2013 συμμορφώνεται με τον ανωτέρω Κανονισμό και ότι δεν επαναλαμβάνει οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πρακτική που συνιστά παράβασή του,

 

ζ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδομένων, των εμπλεκόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων, στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων,

 

η) να ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των μη συμμορφούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων,

 

θ) να επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,

 

ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων προς το συμφέρον των μεριδιούχων, των μετόχων ή του κοινού,

 

ι)α) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης των μη συμμορφούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.