Νόμος 4609/19 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του νόμου 3421/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος, όπως αποδεικνύεται από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή άλλα επίσημα έγγραφα.}

 

2. Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα(4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.}

 

3. Η υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταργείται και η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(1) Όλοι οι αδελφοί από 3 ζώντα αδέλφια.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και στις υποπεριπτώσεις (3) και (4) της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.}

 

5. Η περίπτωση β' του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα αποκτήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα αποκτήθηκαν εκτός γάμου από μητέρα, η οποία διατελεί σε διάζευξη.}

 

6. Στο άρθρο 13 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωση β' της παραγράφου 1 αποδεικνύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή με επίσημα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

 

9. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.}

 

7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους.

 

3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από 1 ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και 2 καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμόδιου δήμου και βεβαίωση της μονάδας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτός δεν τελεί σε λιποταξία.}

 

9. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 28 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αναβολή κατάταξης υποψήφιων βουλευτών - ευρωβουλευτών - περιφερειαρχών - δημάρχων.

 

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών ή δημάρχων.}

 

10. Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{3. Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Αν το αίτημα απορριφθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξής τους, υποχρεούνται σε κατάταξη μέσα σε ένα πενθήμερο από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.

 

4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν οι επικαλούμενοι κοινωνικοί λόγοι.

 

5. Η αίτηση της παραγράφου 4 υποβάλλεται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί, οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημερομηνία κατάταξης της μεθεπόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

 

8. Η αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους διακόπτεται οποτεδήποτε εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταταγούν με την αμέσως επόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).}

 

11. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 31 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης. Η γνωστοποίηση της κλήσης για κατάταξη στους ενδιαφερομένους είναι δυνατόν να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).}

 

4. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με την απόφαση πρόσκλησης της παραγράφου 1. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη της κλήσης για κατάταξη, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταχθεί εμπρόθεσμα αν παρουσιαστούν στις μονάδες κατάταξης μέσα σε 5 ημέρες από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους και εφόσον οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της αντικειμενικής αδυναμίας.}

 

12. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 37, οι λέξεις μόνιμος αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και μόνιμο αξιωματικό του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό) αντικαθίστανται από τις λέξεις αξιωματικός ή οπλίτης του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και αξιωματικό ή οπλίτη του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό), αντίστοιχα.

 

13. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Άδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται στην Φ.400/34/292616/Σ.4753/2016 (ΦΕΚ 2808/Β/2016) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.}

 

14. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 45 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 45: Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών - Ευρωβουλευτών - Περιφερειαρχών - Δημάρχων

 

1. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων που υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων αναβάλλεται.}

 

15. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.}

 

16. Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος.}

 

17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 η φράση: Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός αντικαθίσταται από τις λέξεις Όλοι οι γιοί ή αδελφοί.

 

18. Το άρθρο 70 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 70: Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων

 

1. Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από στρατευσίμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, εφόσον δεν πρόκειται για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη. Ομοίως, και οι ανυπότακτοι μπορούν να προβάλλουν τους ανωτέρω λόγους ή κωλύματα, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους.

 

2. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.

 

3. Για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη είναι δυνατή η επίκληση και εξαιρετικών λόγων, πέραν των λόγων ή κωλυμάτων της παραγράφου 2. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

 

4. Για την αποδοχή ή την απόρριψη των λόγων των παραγράφων 2 και 3 για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη, αποφασίζει ειδική επιτροπή που αποτελείται από 1 ανώτατο και 1 ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Διοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ορίζονται τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, για 2 έτη.

 

5. Για τους διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό τους.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.